}

تصويب نامه در خصوص اعتبار براي كمك بلاعوض براي احداث واحدهاي مسكوني روستايي استان مازندران

مصوب 1397/07/25 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12