}

تصويب نامه درخصوص ثبت اطلاعات پرداخت هاي كاركنان و مديران در سامانه ثبت حقوق و مزايا

مصوب 1397/07/25 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ