}

تصويب نامه درخصوص تخصيص مبلغ بيست و هفت ميليارد و ششصد ميليون ريال از محل منابع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

مصوب 1397/07/22 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12