}

تصويب نامه درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 كل كشور

مصوب 1397/07/15 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12