}

تصويب نامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي مربوط به سال مالي منتهي به 26/ 12/ 1396

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ