}

تصويب نامه در خصوص تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيات مديره سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي انزلي مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفند 96

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ