}

قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران

مصوب 1386/04/03 كميسيون اجتماعي مجلس


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
اصلاح ماده (3) آيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا 1396/09/19
آيين نامه اجرايي ماده (68) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 1394/12/05
آيين نامه اجرايي ماده (68) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 1394/12/05
آيين نامه تعيين و احراز مصاديق عملي شهيد، در حكم شهيد و ساير مصاديق ايثارگري (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسير) 1393/02/24
آيين نامه اجرايي ماده (11) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 1393/10/07
تصويب نامه در خصوص سند راهبردي خدمات رساني به رزمندگان 1394/04/14
اساسنامه صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران 1394/06/01
آيين نامه اجرايي ماده (67) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 1394/08/17
آيين نامه اجرايي تبصره ماده (66) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 1395/01/25
آيين نامه اجرايي ماده (64) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 1395/02/05
آيين نامه اجرايي ماده (64) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 1395/02/05
آيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا 1395/06/28
آيين نامه اجرايي ماده (12) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 1396/10/20
آيين نامه اجرايي فصل سوم قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 1396/10/20
اصلاح ماده (3) آيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانباران و خانواده شهدا 1397/07/11
اصلاح ماده (3) آيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا 1398/03/19
مصوبات اولين جلسه شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت 1394/07/14
آيين نامه تشويق و حمايت از نخبگان و سرآمدان شاهد و ايثارگر 1398/10/04
آيين نامه اجرايي نحوه تعيين از كارافتادگي كلي جانبازان و آزادگان 1398/12/14
آيين نامه اجرايي نحوه تعيين از كارافتادگي كلي جانبازان و آزادگان 1398/12/14
اصلاح ماده (3) آيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا 1399/04/08
الحاق تبصره به ماده (1) اساسنامه صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران 1399/01/13
اصلاح ماده (3) اصلاحي آيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا 1400/03/05