}

مسافرت وزير نفت به كشور روسيه با استفاده از هواپيماي اختصاصي

مصوب 1398/01/11 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1380/11/27