}

تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون برنامه و بودجه كشور 1351/12/10
قانون بودجه سال 1381 كل كشور 1380/12/25