عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 142387

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 تصويب نامه هيئت دولت درخصوص تشكيل ستاد مديريت و پيشگيري شيوع كرونا 1398/12/14 هيات وزيران
2 تصويب نامه درخصوص امضاي موقت موافقتنامه ادامه فعاليت مركز مطالعاتي منطقه اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو 1398/12/14 هيات وزيران
3 درخواست سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تمديد مهلت بخشودگي جرايم قابل بخشش اسفند ماه 98 موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده 1398/12/13 سازمان امور مالياتي
4 مكاتبه سازمان برنامه و بودجه درخصوص ارسال اصلاحيه مصوبه شوراي اقتصاد درمورد طرح هاي هفت گانه فولاد استاني و طرح زغال سنگ پرورده 4 طبس 1398/12/13 شوراي اقتصاد
5 نظر مشورتي 7/98/1489 مورخ 1398/12/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
6 نظر مشورتي 7/98/1053 مورخ 1398/12/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
7 نظر مشورتي 7/98/1817 مورخ 1398/12/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
8 نظر مشورتي 7/98/1966 مورخ 1398/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1398/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
9 نظر مشورتي 7/98/623 مورخ 1398/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1398/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
10 نظر مشورتي 5252 مورخ 1398/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1398/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
11 نظر مشورتي 7/98/1347 مورخ 1398/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1398/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
12 تصويب نامه درخصوص رفع ممنوعيت واردات، اعمال محدوديت و ممنوعيت صادرات، تغيير سود بازرگاني واردات و عوارض صادراتي اقلام مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1398/12/11 هيات وزيران
13 نظر مشورتي 7/98/1859 مورخ 1398/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1398/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
14 نظر مشورتي 22د33 مورخ 1398/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1398/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
15 نظر مشورتي 7/98/1178 مورخ 1398/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1398/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
16 نظر مشورتي 7/98/1297 مورخ 1398/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1398/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
17 نظر مشورتي 222 مورخ 1398/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1398/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
18 نظر مشورتي 7/98/1728 مورخ 1398/12/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
19 نظر مشورتي 7/98/1946 مورخ 1398/12/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
20 نظر مشورتي 7/98/1339 مورخ 1398/12/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
21 نظر مشورتي 7/98/1331 مورخ 1398/12/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
22 بخشنامه قوه قضاييه درخصوص ارسال دستورالعمل ساماندهي و نحوه اعمال نتايج ارزشيابي كاركنان دستگاه قضايي 1398/12/10 رئيس قوه قضائيه
23 نظر مشورتي 7/98/1326 مورخ 1398/12/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
24 نظر مشورتي 7/98/1590 مورخ 1398/12/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
25 نظر مشورتي 7/98/1699 مورخ 1398/12/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صفحه از 2848 یافته ها در هر صفحه