قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371

مصوب 1380/07/14 مجمع تشخيص مصلحت نظام


نوع سند:

شماره صفحه