بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص اجراي ماده 33 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1400 كل كشور

مصوب 1400/06/09 خزانه داري كل كشور


نوع سند:

شماره صفحه