اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 27026 /ت58818هـ مورخ 11 /3 /1400

مصوب 1400/06/10 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه