بخشنامه بانك مركزي درخصوص ارائه شناسه شهاب به شركتهاي منحله در حال تصفيه

مصوب 1400/04/20 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران


نوع سند:

شماره صفحه