تصويبنامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع زنان [تصويب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع زنان]

مصوب 1400/06/07 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه