مجاز بودن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اجراي ماده 83 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380

مصوب 1400/06/07 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه