تصويب نامه در خصوص تأمين مالي احداث قطار برقي شهر جديد پرديس به شهر تهران

مصوب 1399/11/15 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه