تصويب نامه در خصوص تمديد مهلت واگذاري مستقيم سهام شركت هاي تابعه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد

مصوب 1399/11/15 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه