بخشنامه سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص دستورالعمل درج شناسه ملي سند (شمس) در كليه مكاتبات دستگاه هاي اجرايي

مصوب 1399/10/22 سازمان اداري و استخدامي كشور


نوع سند:

شماره صفحه