تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت

مصوب 1399/10/17 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه