دستورالعمل اجراي قانون الحاق موادي به قانـون نحوه اجراي اصل 49‌ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1399/10/16 رئيس قوه قضائيه


نوع سند:

شماره صفحه