تامين اعتبار براي تكميل طرح ساماندهي و انتقال زهاب هاي تجمع يافته شركت كشت و صنعت نيشكر در استان خوزستان به منظور پيشگيري از وارد شدن خسارات به يگان هاي نظامي مستقر در مرز

مصوب 1399/10/16 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه