مصوبه بانك مركزي درخصوص شوراي پول و اعتبار با موضوع افزايش گردش اعطايي به بنگاه هاي توليدي

مصوب 1399/08/21 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران


نوع سند:

شماره صفحه