بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي بند و جزء(2-4) بند و تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور درمورد صدور اسناد تسويه خزانه

مصوب 1399/08/17 سازمان امور مالياتي


نوع سند:

شماره صفحه