بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص اصلاح بخشنامه شماره 200/98/80 مورخ 27 آبان 1398 درمورد دادنامه 73 27 فروردين 1398

مصوب 1399/08/14 سازمان امور مالياتي


نوع سند:

شماره صفحه