تغييرات تقسيمات كشوري در مورد بخش مركزي شهرستان خاتم استان يزد

مصوب 1399/08/11 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه