الحاق بند (4) به تصويب نامه شماره 3622 /ت57579 هـ‌ مورخ 1399/01/20

مصوب 1399/08/11 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه