تغييرات تقسيمات كشوري در خصوص شهرستان سردشت آذربايجان غربي

مصوب 1399/08/11 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه