عضويت اعضاي محترم شورا در كميسيون هاي تخصصي براي چهارمين سال فعاليت پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر اصفهان

مصوب 1399/07/06


شماره صفحه