بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ دادنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه شماره 8820 مورخ 2 خرداد 1375

مصوب 1399/04/21 سازمان امور مالياتي


نوع سند:

شماره صفحه