بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

مصوب 1399/04/21 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور


نوع سند:

شماره صفحه