تصويب نامه درخصوص اصلاح تبصره (2) بند (1) و بند (3) تصويبنامه شماره 32719/ت 25842 هـ مورخ 16 مهر 1381 و اصلاحات بعدي آن

مصوب 1399/04/25 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه