موظف بودن كليه دستگاههاي اجرايي در مورد گزارش گيري مالي و عملياتي اعتبارات مورد نياز براي اجراي فعاليتها و اقدامات فرهنگي در حوزه روستا

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران