تصويب نامه در خصوص اصلاح آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها

مصوب 1399/04/25 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه