تصويب نامه درخصوص اضافه شدن وزير ورزش و جوانان به تركيب اعضاي شوراي هماهنگي اجراي سند راهبردي خدمات رساني به رزمندگان

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه