به روزرساني بدهي شركت سهامي مجتمع صنعتي گوشت فارس به بانك ملي ايران

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه