تصويب نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي پروژه رودكي از بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس به به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

مصوب 1399/04/01 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه