تخصيص مبالغي به سازمان پزشكي قانوني كشور براي تامين مواد مصرفي آزمايشگاهي به منظور خريد تجهيزات براي تشخيص هويت متوفيان حوادث غيرمترقبه

مصوب 1399/04/01 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه