تصويب نامه درخصوص اختصاص مبلغ دو هزار و دويست ميليارد ريال براي طرح نوسازي ناوگان ماشين آلات راهداري در هنگام وقوع بلاياي طبيعي

مصوب 1399/04/01 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه