تصويب نامه در خصوص پرداخت كليه مستمري هاي بازنشستگي، از كارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون تامين اجتماعي (برقرار شده تا پايان 1398)

مصوب 1399/04/01 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه