تصويب نامه بانك مركزي درخصوص مقررات ناظر بر تاييد صلاحيت داوطلبان تصدي سمت مديريتي در واحدهاي تابعه موسسات اعتباري در داخل يا خارج از كشور و شعب يا دفاتر

مصوب 1399/02/22 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران


نوع سند:

شماره صفحه