اصلاح تصويب نامه شماره 11363 /ت 57622 هـ مورخ 10 /02 /1399 موضوع آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه‍)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (5) و بند (م) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

مصوب 1399/03/25 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه