تصويب نامه درخصوص تامين اعتبار مورد نياز شركت آب منطقه اي اردبيل به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه

مصوب 1399/03/25 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه