بخشنامه سازمان مالياتي درخصوص آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 21 مهر 1398

مصوب 1399/03/24 سازمان امور مالياتي


نوع سند:

شماره صفحه