تصويب نامه در خصوص صدور مجوز خروج موقت تعداد (15) قلم آثار براي نمايشگاه تمدن هاي آسيايي به مدت چهار ماه و تعداد (14) قلم آثار براي نمايشگاه سلادون هاي لانگ كوان و جهاني شدن

مصوب 1398/02/11 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه