الحاق تبصره به بند (ث) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور

مصوب 1398/02/08 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه