تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان پارس آباد استان اردبيل

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه