تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي اربطان دهستان بدوستان غربي بخش خواجه شهرستان هريس در استان آذربايجان شرقي به شهر

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه