تصويب نامه درخصوص شناخت روستاي اربطان از توابع دهستان بدوستان غربي بخش خواجه شهرستان هريس

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه