تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختياري

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه