تصويب نامه در خصوص شناخته شدن روستاي فيل آباد مركز دهستان سراب پايين بخش بابا حيدر شهرستان فارس

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه