نحوه تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي ذيربط با بدهي همان اشخاص به سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور

مصوب 1397/11/28 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه