اصلاح ماده (1) آيين‌نامه اجرايي بند (3) ماده (48) قانون مديريت خدمات كشوري

مصوب 1397/11/28 هيات وزيران


شماره صفحه